ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา           
          (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๓ จังหวัดนครราชสีมา) โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช การปรับปรุง
        สิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

                 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๓  จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๓ จังหวัดนครราชสีมา) โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช  การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น  จำนวน ๑๓  รายการ  ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น๒๐,๓๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  และงบประมาณในการประกวดราคาครั้งนี้เท่ากับ ๒๑,๗๔๑,๗๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้


 

ลำดับ
ที่
รายการ ราคากลางค่าก่อสร้าง (บาท) งบประมาณ
(บาท)
๑. ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช Hardening Green House Stage ๑        ๑,๗๖๘,๐๙๒.๓๔ ๑,๘๕๐,๐๐๐
๒. ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช  Shade House  Stage ๓  ๓,๘๓๒,๔๒๒.๒๕ ๔,๔๒๒,๖๐๐
๓. ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช Nuclear Green House     ๑,๒๐๖,๐๘๐.๕๗ ๑,๒๕๐,๐๐๐
๔. ปรับปรุงโรงเรือน Foundation Green House                   ๓,๕๗๐,๔๕๒.๐๒ ๓,๗๑๘,๙๐๐
๕. ปรับปรุงโรงเรือน  Demonstration Green House             ๓,๖๖๓,๐๘๑.๑๒ ๓,๙๘๗,๑๐๐
๖. ปรับปรุงโรงเรือน เพาะเมล็ด Seedling Green house                ๑,๗๙๕,๒๑๖.๘๔ ๑,๙๒๕,๒๐๐
๗. ปรับปรุงโรงวางอุปกรณ์การเตรียมวัสดุปลูก ๒๙๗,๑๘๕.๘๐ ๓๐๑,๒๐๐
๘. ปรับปรุงหอถังน้ำเหล็ก ขนาด ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร ๒ ถัง ๓,๒๙๙,๘๘๐.๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐
๙. ปรับปรุงระบบสูบน้ำไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ๑ ๔๐๙,๗๐๓.๐๐ ๓๘๒,๐๐๐
๑๐. ปรับปรุงระบบสูบน้ำไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ๖๑,๔๑๘.๐๐ ๖๒,๕๐๐
๑๑. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง                                          ๕๖,๑๗๕.๐๐ ๗๘,๐๐๐
๑๒. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเข้า Green house                           ๒๗๒,๘๕๐.๐๐ ๓๓๓,๘๐๐
๑๓. ปรับปรุงระบบสูบน้ำไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ๒ ๑๒๖,๑๗๘.๖๘ ๑๓๐,๔๐๐
       
                  รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ๒๐,๓๕๘,๗๓๕.๖๒ ๒๑,๗๔๑,๗๐๐
                                                     ราคากกลาง ๒๐,๓๕๘,๐๐๐.๐๐  
 

 

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                               . เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา..............-................ไว้กับกรมบัญชีกลาง
(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และต้องมีผลงานประเภทโรงเรือนที่ประกวดราคาจ้างในสัญญาเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖,๐๐,๐๐๐ บาท
(หกล้านบาทถ้วน)
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ และมีสำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง สำเนาสัญญาถ่ายจากตัวจริง สำเนาภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งมีแบบแปลนและภาพถ่ายโรงเรือนตัวอย่างอื่น ประกอบการเสนอราคา


 
                                      ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                     (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
                     (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
                     ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                 ๑๖. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีบุคลากรเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นวิศวกร
ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของสภาวิศวกรไม่ต่ำกว่าภาคี สาขาวิศวกรรมโยธา
อย่างน้อย จำนวน ๑ คน โดยให้ยื่นเอกสารหลักฐานสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของวิศวกร
ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมหนังสือรับรองการเป็นผู้ควบคุมงาน ตามแบบฟอร์มที่ศูนย์ฯ กำหนด ในวันยื่นเอกสาร
เสนอราคาด้วย


 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.aopdt๐๔@doae.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๓๗-๙๖๑๗ ในวันและเวลาราชการ

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่  ๓  จังหวัดนครราชสีมา ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานพัสดุ  ผ่านทางอีเมล์ aopdt04@doae.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ........................ โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๓  จังหวัดนครราชสีมาจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.aopdt04@doae.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................

 
  ประกาศ ณ วันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 
 
 
 
 
 
สมชาย ชาญณรงค์กุล 
(นายสมชาย ชาญณรงค์กุล)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สำเนาถูกต้อง
 
วิลาสินี จันทรา
(นางวิลาสินี จันทรา)
 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
 โดย นางวิลาสินี จันทรา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ