รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดของเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับเขตภาคใต้ตอนล่าง

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น.นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดของเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับเขตภาคใต้ตอนล่าง ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดสงขลา เลขที่ 119 ซอยมาระเสนา 2 หมู่ที่ 8 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

นายกรวิชญ์ มาระเสนา ประธานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกับสานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างเต็มรูปแบบมาตั้งแต่ปี 2557 มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่าย โดยให้เกษตรกรเป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง” เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็น “ผู้จัดการเรียนรู้” เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้สามารถทดแทนเกษตรกรที่สูงอายุ สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่มาประกอบอาชีพด้านการเกษตรมากขึ้น ผ่านการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ โดยในปี 2557 มีเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง จานวน 132 คน และได้ขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นในปี 2560 เป็น 527 คน สามารถเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ สินค้ามีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน มีตลาดรองรับแน่นอนหลากลายช่องทาง เช่น ตลาดเกษตรกร ตลาดประชารัฐ ท๊อปซุปเปอร์มาเก็ต และตลาดออนไลน์ ในปี 2561 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา สานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา และหน่วยงานภาคี ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยใช้เครือข่าย Young Smart Farmer เป็นกลไกในการขับขับเคลื่อน ผ่านการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงสู่ธุรกิจเกษตร ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยการพิจารณาพื้นที่ ที่มีศักยภาพเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งมีจานวน 3 จุด ในพื้นที่จังหวัดตรัง ยะลา และสงขลา ให้เป็นศูนย์ต้นแบบของยุวเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่ให้สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเกษตรและสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรได้ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดสงขลา แห่งนี้ เป็นศูนย์ที่พัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตร เป็นผู้นำด้านเกษตร 4.0 เทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรมหลักการธุรกิจเกษตร เน้นสร้างทายาทเกษตรกรให้เป็นต้นแบบของยุวเกษตรกร เป็นแหล่งรวบรวมฐานข้อมูล (Big Data) เป็นศูนย์กลางการประสานงานเครือข่ายเกษตรกร เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้เฉพาะด้านมี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศาสตร์พระราชาและฝึกปฏิบัติในสถานีต่างๆ จานวน 9 สถานีประกอบด้วย สถานีพืชแนวตั้ง พืชในกระถาง กล้วยหอมทอง ผักไร้ดินอินทรีย์ ข้าวลอยน้า เห็ดหลินจือ ปุ๋ยอินทรีย์ ไก่ดำ และบริหารจัดการพื้นที่โมเดลอินทรีย์ หลักสูตรการปลูกพืชอินทรีย์ไร้ดิน เป็นหลักสูตรเพื่อสร้างการรับรู้ หลักสูตรเพิ่มทักษะ ฝึกปฏิบัติ และหลักสูตรเพื่อการประกอบเป็นอาชีพ นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ของเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดสงขลา จานวน 18 หลักสูตรในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ และศูนย์ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายอื่น ๆ อีกจานวน 7 หน่วยงาน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สนับสนุน โครงงานวิจัยนักศึกษาในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี กศน.ภาคใต้ กศน.เมืองสงขลา กศน.ตาบลเขารูปช้าง สนับสนุน สื่อการสอน และนาเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นครูพิเศษในการสอนนักศึกษา ในภาควิชาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนจุลสมัย สนับสนุน ให้ YSF เป็นต้นแบบ และเป็นครูในการสอนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และใช้ศูนย์เป็นที่ศึกษาภาคสนาม หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์โฟกัสภาคใต้ สนับสนุน สื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรม และนาเสนอ YSF ต้นแบบสู่สาธารณะ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนับสนุนบ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นจนเป็นผู้ประกอบการ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาเป็นที่ปรึกษา และมาให้ความรู้การปราบศัตรูพืชโดยไม่ทาลายระบบนิเวศน์ ลงพื้นที่จริงเพื่อวิจัยและค้นหาวิธีรักษา และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ดีเทค.เน็ตอาสาภาคใต้ สนับสนุน สื่อออนไลน์ใช้สาหรับการตลาด ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เทคนิคการนาเสนอสินค้า และประสานหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ตลอดจนภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมเกษตรกรในด้านการตลาด 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว่า กระทรวงฯ มีเป้าหมายสำคัญที่จะต้องทาให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีชีวิตที่มั่นคง การผลิตสินค้าต้องมีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด เกษตรกรต้องมองตลาดนาการผลิต สามารถปรับตัวให้เข้ากับยุกต์สมัยได้ ต้องลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ ผ่านการส่งเสริมพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล และภาคีเครือข่าย เช่น การพิจารณาข้อมูลจาก Agri Map กาหนดรูปแบบการเกษตรที่เหมาะสม รวมตัวเป็นเกษตรแปลงใหญ่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) การสร้างจุดเชื่อมโยงและเผยแพร่องค์ความรู้และข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น และให้ยึดแนวทางปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจเกษตรด้วย การผลักดันมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลให้ประสบผลสาเร็จนั้น ต้องอาศัยบุคคลที่มีคุณภาพ มีความรู้มีความสามารถ และต้องเสียสละในทุกภาคส่วน ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้สามารถพัฒนาเกษตรกรส่วนใหญ่เป็น Smart Farmer ผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ดังนั้น การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดของเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับเขตภาคใต้ตอนล่าง และจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดสงขลา ในครั้งนี้ ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เกษตรกรและภาคส่วนต่าง ๆ จะเกิดการร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ทาให้เกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่ให้สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเกษตรและสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรได้ ขอฝากให้ผู้แทนเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมทั้งเครือข่ายเกษตรกรทุกท่าน ให้มุ่งมั่นการพัฒนาตนเองให้เป็นต้นแบบ นำการพัฒนาสู่เพื่อนเกษตรกรผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายในการถ่ายทอดความรู้และขับเคลื่อนวิทยาการให้ทั่วพื้นที่ และขอขอบคุณเครือข่าย Young Smart Farmer ภาคใต้ตอนล่าง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นจำกัด (มหาชน) ภาคีเครือข่าย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ที่จัดให้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดของเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับเขตภาคใต้ตอนล่าง ในครั้งนี้

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 23/02/2561