พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พร้อมด้วยนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร

                วันนี้ (20 เมษายน 2560) พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พร้อมด้วยนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร  ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

                จากนั้น พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการเชื่อมโยงการดำเนินงานแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ไร่ทองหทัย ซึ่งเป็นกิจกรรมเกษตรผสมผสาน โดยมีเกษตรต้นแบบคือ พลตรี สมปอง พราหมณี 
: ปัจจุบันมี ศพก. ที่มีการเชื่อมโยงแปลงใหญ่จำนวน 666 ศูนย์ จาก 882 ศูนย์ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้าไปช่วยกำหนดหลักสูตร และจัดการเรียนรู้ให้แก่สมาชิกแปลงใหญ่

 

Update Date : วันที่ข่าว : 20/04/2560