โครงการปรับปรุงสำนักงานเป็นสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ Smart Office สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

--------------------------------------------

 

1. ชื่อโครงการ    ปรับปรุงสำนักงานเป็นสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ Smart office  สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม

    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ    สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม  ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   500,000  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง   (ราคาอ้างอิง)   18  สิงหาคม  2560

     เป็นเงิน  500,000 บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)

4. แหล่งที่มาของราคากลาง     (ราคาอ้างอิง)

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขยาด  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

5.1 นายจีระวัฒน์  จันทร์สุข       ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองขยาด

5.2 นางสาวจุฬารัตน์  ยอดแสง   ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.หนองขยาด

5.3 นางกิตติมา  วิยะรันดร์        ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 22/08/2560