สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นจัดฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยงกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร"

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น.  ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ  ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยงกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร" โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2560 จัดโดยกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จุดประสงค์เพื่อ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ด้านอารักขาพืชมากขึ้น นำไปสู่การลดต้นทุน และผลิตสินค้าปลอดภัย มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 30 คน  โดยมีหัวหน้ากลุ่ม - ฝ่าย เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดขอนแก่น

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 06/06/2560