ว่าที่ รต.ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเจ้าหน้าที่ เรื่องการประกอบธุรกิจข้าว

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ว่าที่ รต.ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางยุพา  อินทราเวช ผู้อำนวยการกองวิสาหกิจชุมชน และนายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน นาแปลงใหญ่ ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงาน และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน นาแปลงใหญ่ตำบลดู่ทุ่ง เป็นกลุ่มที่ส่งเสริมให้สมาชิก จำนวน 240 ราย พื้นที่ 3,026 ไร่ ปลูกข้าวอินทรีย์ โดยรับซื้อผลผลิตข้าวอินทรีย์จากสมาชิกทั้งหมด ในราคาที่สูงกว่าลานรับซื้อทั่วไป  แล้วนำผลผลิตที่ได้มาแปรรูปเป็นข้าวสารขาว ข้าวกล้อง น้ำข้าวกล้องงอก ส่งผลให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง มั่นคงยั่งยืน

Update Date : วันที่ข่าว : 29/01/2561