เกษตรจังหวัดยโสธร เดินหน้า..สร้างต้นแบบเกษตรอินทรีย์

วันที่ 24 เมษายน 2560  นายกังสดาล  สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร  มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตพืชอินทรีย์ในแปลงใหญ่ต้นแบบ/แปลงใหญ่ทั่วไป ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2560 รุ่นที่ 1 เกษตรกร จำนวน 50 ราย ณ ศพก. กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 24/04/2560