ร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สื่อความรู้ทางการเกษตรทางโทรทัศน์ จำนวน 2 รายการ ภายใต้โครงการผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ปี 2561

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 24/01/2561