จ้างเหมาจัดทาเวทีกลาง ขนาด 15 x 8 เมตร สาหรับใช้ในโครงการจัดงานชลบุรีแฟร์ ปี 2561

ารเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาจัดทาเวทีกลาง ขนาด 15 x 8 เมตร สาหรับใช้ในโครงการจัดงานชลบุรีแฟร์ ปี 2561
-หน่วยงานเจ้าของโครงการ สานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 478,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 23 พฤศจิกายน 2560
เป็นเงิน 478,000 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)...................บาท
3.1 ตีนเป็ดผรั่ง ขนาด Ø 4 “สูง 3.5-4 เมตร มีกิ่งก้านใบสวยงาม จานวน 2 ต้น ราคาต่อหน่วย 3,000 บาท
3.2 คริสติน่าพุ่ม ขนาด Ø 60-70 ซม. สูง 1-15 เมตร จานวน 19 ต้น ราคาต่อหน่วย 250 บาท
3.3 ศรีกุลชร ขนาด Ø 3” ทรงต้นโค้งเอนสูง 2.5 เมตร จานวน 1 ต้น ราคาต่อหน่วย 3,000 บาท
3.4 เฟินบอสตัน กระถาง 6” จานวน 1,000 กระถาง ราคาต่อหน่วย 12 บาท
3.5 กระถางโรมันปากบานสูง 60 ซม. กว้าง 50 ซม. จานวน 3 อัน ราคาต่อหน่วย 1,500 บาท
3.6 กล้วยไม้สกุลแอสโคแซนด้า/มอสคาร่า มีใบอย่างน้อย 7 ใบ จานวน 500 ต้น ราคาต่อหน่วย 80 บาท
3.7 กล้วยไม้สกุลหวายกระถางขนาด 4” เป็นไม้แตกกอพร้อมช่อดอกสวยงาม จานวน 500 ต้น
ราคาต่อหน่วย 25 บาท
3.8 บานชื่นขนาดคววามสูงไม่เกิน 25 ซม. อยู่ในถุงขนาด 5*8 นิ้ว จานวน 1,000 ถุง ราคาต่อหน่วย 12 บาท
3.9 สนมังกร สูง 2-3 เมตร จานวน 15 ต้น ราคาต่อหน่วย 800 บาท
3.10 เมเปิ้ล ความสูง 2.5-3 เมตร Ø 3” จานวน 5 ต้น ราคาต่อหน่วย 1,500 บาท
3.11 พุดศุภโชคใบสีทอง ขนาดทรงพุ่มสูง 60-80 ซม. กว้าง 50-70 เมตร จานวน 25 ต้น ราคาต่อหน่วย
200 บาท
3.12 พุดศุภโชคใบสีเขียว ขนาดทรงพุ่มสูง 60-80 ซม. กว้าง 50-70 เมตร จานวน 25 ต้น ราคาต่อหน่วย
150 บาท
3.13 sanvenveria kirkii (silver blue) กว้างทรงพุ่ม 20-30 ซม. มีใบประกอบไม่น้อยกว่า 13 ใบ จานวน
100 ต้น ราคาต่อหน่วย 150 บาท
3.14 Sanvenveria zimbawe Vrgt ด่าง สูง 80-100 ซม. มีใบประกอบไม่น้อยกว่า 5 ใบ จานวน 1 ต้น
ราคาต่อหน่วย 1,500 บาท
3.15 โกสนใบเกียวโทนสีดา แดง สูง 2.5 เมตร ความกว้าง ทรงพุ่ม 1-1.5 เมตร จานวน 1 ต้น ราคาต่อหน่วย
2,500 บาท
3.16 โกสนใบพาย (ตะเพียนทอง) สูง 2-2.5 เมตร ความกว้าง ทรงพุ่ม 0.80-1.2 เมตร จานวน 1 ต้น
ราคาต่อหน่วย 2,500 บาท
3.17 ก๊อกซิเนีย ความสูง 10-15 ซม. กว้าง 6” มีดอกสวยงาม จานวน 25 ต้น ราคาต่อหน่วย 100 บาท
3.18 สับปะรดสี กระถาง 6” ทรงพุ่ม 20-30 ซม. จานวน 100 กระถาง ราคาต่อหน่วย 100 บาท
3.19 ไทรเกาหลี สูง 2-2.5 เมตร จานวน 15 ต้น ราคาต่อหน่วย 300 บาท
3.20 เฟินบอสตัน สีทอง กระถาง 6” จานวน 1,000 กระถาง ราคาต่อหน่วย 12 บาท
3.21 แพงพวย กระถาง 16” มีดอกสวยงาม จานวน 30 กระถาง ราคาต่อหน่วย 350 บาท
3.22 เบญจมาศ คละสี ขนาดกระถาง 6” – 8” ความสูง 20-35 ซม. พร้อมดอกสวยงาม จานวน 500 กระถาง
ราคาต่อหน่วย 50 บาท

3.23 ดอกมอส ความสูง 30-60 ซม. ในถุงขนาด 5*8” พร้อมดอกสวยงาม จานวน 1,000 ถุง

ราคาต่อหน่วย 12 บาท

3.24 แกลดิโอลัส ความสูง 60-90 ซม. ในถุงขนาด 6*8” พร้อมดอกสวยงาม จานวน 200 ต้น
ราคาต่อหน่วย 150 บาท
3.25 เชือกมะลิลา ขนาด Ø 4-5” ยาว 30 เมตร จานวน 1 อัน ราคาต่อหน่วย 5,000 บาท
3.26 หญ้าเทียม ขนาดกว้าง 2 เมตร จานวน 3 ม้วน ราคาต่อหน่วย 15,000 บาท
3.27 เยอบีร่า ขนาดกระถาง 6” คละสี มีดอกสวยงาม จานวน 300 กระถาง ราคาต่อหน่วย 50 บาท
3.28 เข็มอินเดีย กระถาง 12” มีดอกสวยงาม จานวน 100 กระถาง ราคาต่อหน่วย 100 บาท
3.29 โดมเหล็กสีขาว ขนาดความสูง 3 เมตร กว้าง 2 เมตร จานวน 3 โดม ราคาต่อหน่วย 20,000 บาท
3.30 zamia sakenary (hybrid) ลาต้นสูง 80 ซม. Ø4” จานวน 1 ต้น ราคาต่อหน่วย 5,000 บาท
3.31 โอ่งลายปะการัง ขนาด Ø80 ซม. สูง 70 ซม. จานวน 1 อัน ราคาต่อหน่วย 2,000 บาท
3.32 sansenveria elliptica x s.sudvalacave (vio.chon.) มีใบประกอบอย่างน้อย 15 ใบ
ในกระถาง 12 นิ้ว จานวน 1 กระถาง ราคาต่อหน่วย 1,000 บาท
3.33 พิทูเนีย ในถุงชาขนาด 5*6 นิ้ว มีดอกสวยงาม จานวน 500 ถุง ราคาต่อหน่วย 15 บาท
3.34 แผ่นพาเลท ขนาด 1*1.2 เมตร จานวน 120 แผ่น ราคาต่อหน่วย 100 บาท
3.35 โครงเหล็กพื้นเวที ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร ใช้เหล็กกล่องขนาด 1.5*1.5” จานวน 12 โครง
ราคาต่อหน่วย 1,500 บาท
3.36 แผ่นวีว่าบอร์ด ความหนา 20 มม. ขนาด 1.2*2.4 เมตร จานวน 12 แผ่น ราคาต่อหน่วย 700 บาท
3.37 แผ่นไม้อัดรองพื้น ความหนา 20 มม. ขนาด 1.2*2.4 เมตร จานวน 15 แผ่น ราคาต่อหน่วย 600 บาท
3.38 กิ่งประดับลักษณะคดเคี้ยว ขนาด Ø3” ยาว 2.5 เมตร จานวน 35 ท่อน ราคาต่อหน่วย 100 บาท
3.39 ตัดอักษรชลบุรีแฟร์ ขนาด 70*60 ซม. จานวน 1 งาน ราคาต่อหน่วย 2,600 บาท
3.40 ค่าดาเนินการติดตั้ง ขนส่ง พร้อมรื้อถอน และทีมงานดูแลรดน้าให้สวยงาม พร้อมปรับเปลี่ยนไม้ตาย
ตลอดงาน จานวน 1 งาน ราคาต่อหน่วย 23,000 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 ร้าน ส.ศิริการ์เด้นท์
4.2 โอเคเอสการ์เด้นท์
4.3 สุเมธการเกษตร
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 นายธนิต ภิญญากรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
5.2 นางสาวชลัยกร วิมลรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
5.3 นางสาวสุกัญญา บุญสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

Update Date : วันที่ข่าว : 24/11/2560