โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

  1. ชื่อโครงการ  ป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่

                               โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

                       - หน่วยงานเจ้าของโครงการ        สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง

 

  2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 135,948 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)

 

  3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   21 สิงหาคม 2560  .

      เป็นเงิน 135,948 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                บาท

      3.1 ค่าจ้างเหมาเตรียมพื้นที่ สำรวจ ป้ายสีต้นมะพร้าวที่จะฉีดสารเคมีเข้าลำต้น

            จำนวน 61,157 ต้น ๆ ละ 2 บาท เป็นเงิน 122,314 บาท

      3.2 ค่าจ้างเหมาเตรียมพื้นที่ สำรวจ ป้ายสีต้นมะพร้าวที่จะพ่นสารเคมีทางใบ

            จำนวน 6,817 ต้น ๆ ละ 2 บาท เป็นเงิน 13,634 บาท

 

  4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

                   จากคู่มือกรมส่งเสริมการเกษตรโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธี              .       ผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

 

  5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

                         -

 

 

......................................

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 23/08/2560