การถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์(โรงเรียนเกษตรกร)ปี 2560

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทองร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดได้จัดโครงการ "การถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์(โรงเรียนเกษตรกร)ปี 2560 " 
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทองและส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105 ให้กับศูนย์ข้าวชุมชน ทุกตำบล ของอำเภอโพนทอง โดยมีผู้แทนนายอำเภอโพนทอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนทุกตำบลร่วมรับฟังเป็นอย่างดี 

 

Update Date : วันที่ข่าว : 04/05/2560