การเปิดเผยราคากลาง : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อวัสดุการเกษตร  สำหรับใช้ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ           สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี

 

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    225,000 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

                     

4. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)      7     มีนาคม   2562

     เป็นเงิน  225,000  บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)  .................  บาท

    4.1   ปุ๋ยสูตร 15-7-18  จำนวน 10  ตัน ราคาต่อหน่วย 16,000 บาท

    4.2   เมล็ดพันธุ์กวางตุ้งดอก (ขนาดบรรจุ  500 กรัม) จำนวน 16 กระป๋อง ราคาต่อหน่วย 150บาท 

    4.3   เมล็ดพันธุ์ผักกวาดขาว (ขนาดบรรจุ500 กรัม)  จำนวน 3 กระป๋อง ราคาต่อหน่วย 180 บาท

    4.4   เมล็ดพันธุ์บวบหอม  (ขนาดบรรจุ 100 กรัม) จำนวน 13 กระป๋อง ราคาต่อหน่วย 150 บาท

    4.5   สปริงเกอร์ 4 หุล จำนวน 949 อัน ราคาต่อหน่วย 10 บาท

    4.6   ท่อ pe ขนาด ½ นิ้ว ยาว 180 เมตร จำนวน 10 ม้วน ราคาต่อหน่วย 820 บาท

    4.7   หัวมินิสปริเกอร์  จำนวน 100 อัน ราคาต่อหน่วย 10 บาท

    4.8  สายยาง ขนาด 1 ½ นิ้ว  จำนวน 10 ม้วน  ราคาต่อหน่วย 2,800 บาท

    4.9   ถังพลาสติก ขนาดบรรจุ 100 ลิตร จำนวน 1 ใบ ราคาต่อหน่วย 630 บาท ท

    4.10 ถังพลาสติก ขนาดบรรจุ 200 ลิตร จำนวน 10 ใบ ราคาต่อหน่วย 700 บาท

     4.12 เมล็ดพันธุ์ฝักทอง (บรรจุ 50 กรัม) จำนวน 8 กระป๋อง ราคาต่อหน่วย 180 บาท

    4.13 ปุ๋ยสูตร 0-0-60 (ขนาดบรรจุ 50 กก.) จำนวน 500 กก. ราคาต่อหน่วย 15 บาท

   4.14 ปุ๋ยสูตร  16-16-16 (ขนาดบรรจุ 50 กก.) จำนวน 1,050 กก. ราคาต่อหน่วย 21 บาท

 

5. แหล่งที่มาของราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)

  

     4.1  ร้านมนูการเกษตร

     4.2  ร้านสมทรง

     4.3  ร้านทวีพันธ์

           

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     1. นางศกลวรรณ  โสภี               เกษตรอำเภอสัตหีบ

     2. นางสาวพัชรี  แสงศรี              นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

     3. นางอภิญดา    สานุกิจ            นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 07/03/2562