การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ แบบเบ็ดเสร็จ จ.สุโขทัย (Single Command)

       วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายโอวาท พัฒนชัยวงศ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดสุโขทัย  ครั้งที่ 3/2560 เพื่อพิจารณา การรับรองพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (โคเนื้อ) การพัฒนาและส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการทางการเกษตรฯ (field day) และติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุโขทัย      ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 01/05/2560