ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามแปลงใหญ่ ส้มโอ

วันที่ 17 เมษายน 2560 
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาพื้นที่การระบาดหนอนหัวดำมะพร้าว และพบปะเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ไม้ผล (ส้มโอ) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 17/04/2560