ตารางราคากลางจ้างออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารสรุปข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร Farmer Map 2560 (อ้างอิงจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ณ วันที่ 30 เมษายน 2561)

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 27/08/2561