ราคากลางจัดซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน (กองการเจ้าหน้าที่)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายละเอียดตามที่แนบ

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 579 9521, 02 940 6064

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 25/04/2560