สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 10 จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2561

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 10 จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งมีประเด็นสาคัญ ดังนี้ 1.รายงานปริมาณอ้อยผลิตน้าตาลทราย ฤดูการผลิต ปี 2560/2561 2.การกาหนดราคาอ้อยอขั้นต้นปีการผลิต 2560/2561 3.แนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย ฤดูการผลิต ปี 2560/2561 4.การตรวจเยี่ยมเกษตรกรชาวไร่อ้อยของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 5.การดาเนินการโครงการพัฒนาด้านอ้อย ปี 2561

Update Date : วันที่ข่าว : 06/02/2561