เกษตรจังหวัดยโสธร มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาโครงการฯ

    วันที่  26  เมษายน  2560  นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร  มอบหมายให้นางสุปราณี  ระวังดี  นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาโครงการฯ 40 โครงการฯ โดยมติที่ประชุมได้สรุปผลการพิจารณาโครงการที่ไม่ผ่านจำนวน 2 โครงการ..

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 26/04/2560