จัดจ้างเหมาเกษตรกรฉีดสารเคมีเข้าลำต้นมะพร้าว โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน (อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช้งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดจ้างเหมาเกษตรกรฉีดสารเคมีเข้าลำต้นมะพร้าว โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
                -  หน่วยงานเจ้าของโครงการ          สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 190,480  บาท  (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    22   พฤศจิกายน  2560
    เป็นเงิน  190,480  บาท   ราคา/หน่วย  (ถ้ามี) ....... - ...... บาท
    3.1 ค่าจ้างเหมาเกษตรกรฉีดสารเคมีเข้าลำต้นมะพร้าว  จำนวน  9,524 ต้น  ราคาต่อหน่วย  20  บาท

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    จ้างเหมาฉีดสารเคมีเข้าต้น ดังนี้
    1. นายนพเก้า บุญศรี
    2. นายรุ่งโรจน์  วิไลรัตน์
    3. นายเจน  จันทร์แย้ม

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ทุกคน
    1. นายวิโรจน์  กิจไมตรี                  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
    2. นางสาวผกาพันธุ์  ละมัย              นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
    3. นายไพโรจน์  ปรารมภ์                นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

 

                                                        **************

 

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 24/11/2560