เกษตรจังหวัดยโสธร มอบกลุ่มอารักขาพืช อบรมเกษตรหลักสูตร การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน

วันที่  26  เมษายน  2560  นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร  มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืช อบรมเกษตรหลักสูตร การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน ณ กลุ่มเกษตรธรรมชาติหนองยอ ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร เกษตรกร 50 คน

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 26/04/2560