ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โครงการ/กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างเหมาซ่อมแซมห้องปฏิบัติงาน (ห้อง 501) ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โครงการ/กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างเหมาซ่อมแซมห้องปฏิบัติงาน (ห้อง 501) ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) โครงการ/กิจกรรมจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 
 
1. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุสํานักงาน  จํานวน  22 รายการ    

หนวยงานเจาของโครงการ สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร  กรมสงเสริมการเกษตร

2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 140,000 บาท

3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)   วันที่  15  สิงหาคม  2560     เปนเงิน 140,000 บาท

4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) โดยสืบราคาจากทองตลาด ดังนี้  

4.1 หางหุนสวนสามัญ กรุงเทพวิทยา  

4.2 รานอุดมพิทยา  

5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน  

5.1 นางสาวสุริวัสสา รัตนรักษติยา นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  

5.2 นางสมัย  บุรีเทศ  หัวหนาฝายบริหารทั่วไป  

5.3 นางสาวศิริพร จันทรังษี เจาพนักงานธุรการปฏิบัติการ 
 
หมายเหตุ  กรณีการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง สามารถหาแหลงที่มาของราคากลางไดดังนี้

1. ครุภัณฑ ใหใชราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณกําหนด หากไมมีใหใชราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายใน ระยะเวลา 2 ปงบประมาณ หรือหากไมมีราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด ภายในระยะเวลา 2 ปงบประมาณ  

2. ใหใชราคาตลาดโดยสืบราคาจากทองตลาด รวมทั้งเว็บไซตตางๆ เปนราคาอางอิง

3. ถาเปนยาและเวชภัณฑที่มิใชยา แบงเปน

3.1  ยาในบัญชียาหลัก  ใหใชราคาตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หากไมมีใหใชราคาที่เคย ซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปงบประมาณ หากไมมีราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายใน ระยะเวลา 2 ปงบประมาณ ใหใชราคาตลาดโดยสืบราคาจากทองตลาดรวมทั้งเว็บไชตตางๆ เปนราคาอางอิง

3.2  ยานอกบัญชียาหลัก ใหใชราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ป งบประมาณ         หากไมมีราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปงบประมาณ ใหใชราคาตลาด            โดยสืบราคาจากทองตลาดรวมทั้งเว็บไชตตางๆ เปนราคาอางอิง

3.3  เวชภัณฑที่มิใชยา ใหใชราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ป งบประมาณ หากไมมี ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปงบประมาณ ใหใชราคาตลาดโดยสืบราคา         จากทองตลาดรวมทั้งเว็บไชตตางๆ เปนราคาอางอิง 

 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) โครงการ/กิจกรรมจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 
 
1. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุสํานักงาน  จํานวน  22 รายการ     

หนวยงานเจาของโครงการ สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร  กรมสงเสริมการเกษตร 

2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 140,000 บาท 

3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)   วันที่  15  สิงหาคม  2560     เปนเงิน 140,000 บาท 

4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) โดยสืบราคาจากทองตลาด ดังนี้  

4.1 หางหุนสวนสามัญ กรุงเทพวิทยา   

4.2 รานอุดมพิทยา  

5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน  

5.1 นางสาวสุริวัสสา รัตนรักษติยา นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  

5.2 นางสมัย  บุรีเทศ  หัวหนาฝายบริหารทั่วไป  

5.3 นางสาวศิริพร จันทรังษี เจาพนักงานธุรการปฏิบัติการ 
 
หมายเหตุ  กรณีการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง สามารถหาแหลงที่มาของราคากลางไดดังนี้ 

1. ครุภัณฑ ใหใชราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณกําหนด หากไมมีใหใชราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายใน ระยะเวลา 2 ปงบประมาณ หรือหากไมมีราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด ภายในระยะเวลา 2 ปงบประมาณ  

2. ใหใชราคาตลาดโดยสืบราคาจากทองตลาด รวมทั้งเว็บไซตตางๆ เปนราคาอางอิง 

3. ถาเปนยาและเวชภัณฑที่มิใชยา แบงเปน 

3.1  ยาในบัญชียาหลัก  ใหใชราคาตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หากไมมีใหใชราคาที่เคย ซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปงบประมาณ หากไมมีราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายใน ระยะเวลา 2 ปงบประมาณ ใหใชราคาตลาดโดยสืบราคาจากทองตลาดรวมทั้งเว็บไชตตางๆ เปนราคาอางอิง 

3.2  ยานอกบัญชียาหลัก ใหใชราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ป งบประมาณ         หากไมมีราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปงบประมาณ ใหใชราคาตลาด            โดยสืบราคาจากทองตลาดรวมทั้งเว็บไชตตางๆ เปนราคาอางอิง 

3.3  เวชภัณฑที่มิใชยา ใหใชราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ป งบประมาณ หากไมมี ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปงบประมาณ ใหใชราคาตลาดโดยสืบราคา         จากทองตลาดรวมทั้งเว็บไชตตางๆ เปนราคาอางอิง 

 
 

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 15/08/2560