จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ผ้าใบทรงโค้งสีขาว 3 รายการ สาหรับใช้ในโครงการจัดงานชลบุรีแฟร์ ปี 2561

การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
1. ชื่อโครงการจ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ผ้าใบทรงโค้งสีขาว 3 รายการ สาหรับใช้ในโครงการจัดงานชลบุรีแฟร์ ปี 2561
-หน่วยงานเจ้าของโครงการ สานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 319,200 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 23 พฤศจิกายน 2560
เป็นเงิน 319,200 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)...................บาท
3.1 เต็นท์ผ้าใบทรงโค้งสีขาว กว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร จานวน 2 หลัง ราคาต่อหน่วย 85,000 บาท
3.2 เต็นท์ผ้าใบทรงโค้งสีขาว กว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร จานวน 88 หลัง ราคาต่อหน่วย 900 บาท
3.3 เต็นท์ผ้าใบทรงโค้งสีขาว กว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร จานวน 28 หลัง ราคาต่อหน่วย 2,500 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 นายพิเชษฐ์ ถิรเนตร
4.2 บ.บุญยัง ซัพพลาย
4.3 นางสาวสุภิญญา ฤาวงศ์
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 นายธนิต ภิญญากรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
5.2 นางสาวชลัยกร วิมลรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
5.3 นางสาวสุกัญญา บุญสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

Update Date : วันที่ข่าว : 24/11/2560