การเปิดเผยราคากลาง : จ้างเหมาออกแบบและจัดทาชุดนิทรรศการ โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดโซ่อุปทาน จังหวัดชลบุรี

การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาออกแบบและจัดทาชุดนิทรรศการ โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดโซ่อุปทาน
จังหวัดชลบุรี
-หน่วยงานเจ้าของโครงการ สานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 462,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 19 มีนาคม 2561
เป็นเงิน 461,972.50 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)...................บาท
3.1 ชุดนิทรรศการ ทาจากเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ ขนาดความสูง 180 เซนติเมตร กว้าง 80 เซนติเมตร มีล้อเลื่อน
โดยมีขนาดในการติดนิทรรศการ ขนาดความสูง 150 เซนติเมตร กว้าง 80 เซนติเมตร จานวน 55 อัน
ราคาต่อหน่วย 235,400 บาท
3.2 ออกแบบนิทรรศการและจัดทาสติ๊กเกอร์บนฟิวเจอร์บอร์ด หนา 5 มิลลิเมตร ขนาดความสูง 150 เซนติเมตร
กว้าง 80 เซนติเมตร จานวน 110 อัน ราคาต่อหน่วย 106,518.50 บาท
3.3 ชั้นวางโบว์ชัว ทาจากอะคลิลิกอลูมิเนียม เหล็ก ขนาดความสูง 140 เซนติเมตร กว้าง 42 เซนติเมตร 3 ชั้น
สามารถพับเก็บได้พร้อมกระเป๋า จานวน 11 อัน ราคาต่อหน่วย 42,372 บาท
3.4 ที่วางตัวอย่างสินค้าแบบเคาเตอร์ประกอบฝาโต๊ะเคลือบเงา พิมพ์ลายด้านหน้า ความสูง 80 เซนติเมตร
ความกว้าง 110 เซนติเมตร จานวน 11 อัน ราคาต่อหน่วย 55,319 บาท
3.5 ที่วางตัวอย่างสินค้าเกษตรในแปลงปลูก วัสดุทาจากไม้ถอดชั้นประกอบได้ จานวน 3 ชั้น ความสูง
120 เซนติเมตร กว้าง 45 เซนติเมตร จานวน 22 อัน ราคาต่อหน่วย 16,478 บาท
3.6 ที่วางตัวอย่างสินค้าเกษตรในแปลงปลูก วัสดุทาจากไม้ถอดชั้นประกอบได้ จานวน 2 ชั้น ความสูง
80 เซนติเมตร กว้าง 45 เซนติเมตร จานวน 11 อัน ราคาต่อหน่วย 5,885 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 บริษัท แปซิฟิค ธารา จากัด
4.2 บริษัท บุษย์พิณทอง จากัด
4.3 ร้านกรีน อาร์ท
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 นางสาวชลัยกร วิมลรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
5.2 นางสาวสุกัญญา บุญสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
5.3 นางสาววรรณวิลัย สิทธิบุรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 30/03/2561