เกษตรจังหวัดยโสธร เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายกังสดาล สวัสด์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ของนายอุทัย ทองชัย หมู่ที่ 5 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 17/05/2560