(ร่าง)ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุดรธานี(ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๑๐ จังหวัดอุดรธานี)โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืชการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นจำนวน ๑๔ รายและการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบจำนวน ๑ รายการ