ตรวจวิเคราะห์ดินให้กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่บ้านใหม่โพธิ์งาม

วันที่่ 24 - 26 เมษายน 2560 นางอารีย์ กาเพ็ชร ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อหาปริมาณธาตุอาหารในดินของกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่บ้านใหม่โพธิ์งาม หมู่ที่ 7 ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ยผสมตามค่าวิเคราะห์ดิน ตามโครงการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 26/04/2560