ให้การต้อนรับนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการตรวจติดตามงาน

นายสมชาย บริพันธุ์  เกษตรจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายบุญฤทธิ์ คงเรือง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเกษตรกร นายเชาวรัตน์ ทองญวน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายกวีพจน์ มัชฉากิจ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการตรวจติดตามงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 19/06/2560