เกษตรจังหวัดยโสธร มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ติดตามเยี่ยมการอบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัย

วันที่  26  เมษายน  2560  นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร มอบหมาย นายศักดิ์ดา พรมหา นวส. ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ติดตามเยี่ยมการอบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัย ปี 2560 ณ บ้านหนองคู หมู่ที่ 6 ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ในการนี้ได้พบปะเกษตรกรและชี้แจงโครงการพร้อมแนวทางการดำเนินงานตามโครงแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรม..

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 26/04/2560