สนง.กษจ.นครนายก เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 27/12/2560