ราคากลาง จ้างพิมพ์เอกสาร เรื่อง "วิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2559"

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างพิมพ์เอกสาร เรื่อง "วิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2559"

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 13/06/2560