จัดจ้างเหมาเกษตรกรฉีดสารเคมีเข้าล าต้นมะพร้าว โครงการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวด า) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน (อ.เมือง จ.ชลบุรี)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช้งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดจ้างเหมาเกษตรกรฉีดสารเคมีเข้าลำต้นมะพร้าว โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ)
                   ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
                -  หน่วยงานเจ้าของโครงการ          สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 121,400  บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    22   พฤศจิกายน  2560
    เป็นเงิน  121,400  บาท   ราคา/หน่วย  (ถ้ามี) ....... - ...... บาท
    3.1 ค่าจ้างเหมาเกษตรกรฉีดสารเคมีเข้าลำต้นมะพร้าว  จำนวน  6,070 ต้น  ราคาต่อหน่วย  20  บาท

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    จ้างเหมาฉีดสารเคมีเข้าต้น ดังนี้
    1. นายณฐยศ  ทองเจือ
    2. นายนพเก้า   บุญศรี
    3. นายเจน  จันทร์แย้ม

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ทุกคน
    1. นายวีระวิทย์  ปถวีนิธิ                 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
    2. นายวีระยุทธ  เทียรศิริ                          นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
    3. นางสาววารุณี  เครือทองศรี          นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

 

                                                        **************

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 24/11/2560