จ้างเหมาเกษตรกรฉีดสารเคมีเข้าลำต้นมะพร้าว โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน (อ.บางละมุง จ.ชลบุรี)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

------------------------

 

  1. ชื่อโครงการ   จ้างเหมาเกษตรกรฉีดสารเคมีเข้าลำต้นมะพร้าว โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

                       /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง

 

  2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,223,140 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

 

  3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  22 พฤศจิกายน 2560.

      เป็นเงิน 1,223,140 บาท ราคา/หน่วย 20 บาท (ต้น)

         - จ้างเหมาเกษตรกรฉีดสารเคมีเข้าลำต้นมะพร้าว จำนวน 61,157 ต้น.

 

  4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

          4.1 นายวินัย  สายสมร หมู่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

         4.2 นายวิชาญ  บำรุงยา หมู่ 1 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี       

         4.3 นางสาววรินธร  บุญเสมอ หมู่ 3 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 

  5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

         5.1 นางนิตยา  ธะณีสัน            นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ประธานกรรมการ

         5.2 นางศาตพร   ทองศรี           เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน          กรรมการ

         5.3 นางสาวจิราพร  วิทาโน        นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ     กรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 24/11/2560