จ้างเหมาเกษตรกรฉีดสารเคมีเข้าลำต้นมะพร้าว โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน (อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

------------------------

 

  1. ชื่อโครงการ   จ้างเหมาเกษตรกรฉีดสารเคมีเข้าลำต้นมะพร้าว โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา

 

  2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 707,680 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

 

  3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  28 พฤศจิกายน 2560.

      เป็นเงิน  707,680 บาท ราคา/หน่วย 20 บาท(ต้น)

         -จ้างเหมาเกษตรกรฉีดสารเคมีเข้าลำต้นมะพร้าว จำนวน 35,384 ต้น.

 

  4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

         4.1 นายศิรวุฒิ   ถนอมสัตย์  หมู่ 8 ตำบลบางพระ   อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

         4.2 นางจงใจ  เตชะมา        หมู่ 5 ตำบลบางพระ   อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

         4.3 นางสำเนา  สาเกทอง     หมู่ 2 ตำบลบางพระ   อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

 

  5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

         5.1 นายสมหมาย  ทับขัน           เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน         ประธานกรรมการ

         5.2 นางสาววารุณี  พิมพ์แพทย์     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ     กรรมการ

         5.3 นางกรรณิกา  มงคลแก้ว       เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน          กรรมการ

 

 

 

 

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 29/11/2560