ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับการจัดซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและเสาอากาศระบบ เอเอ็ม พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 2 รายการ

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 23/01/2561