ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้นจัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระบบ T&V system ในพื้นที่ และร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนงานกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป ทั้งนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ใช้เครือข่ายระดับตำบล เช่น ศบกต. อกม. ysf ฯลฯ มาเป็นกลไกสำคัญในการทำงานด้วย เพราะเครือข่ายเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ระบบส่งเสริมการเกษตรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้นจัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระบบ T&V system ในพื้นที่ และร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนงานกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป ทั้งนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ใช้เครือข่ายระดับตำบล เช่น ศบกต. อกม. ysf ฯลฯ มาเป็นกลไกสำคัญในการทำงานด้วย เพราะเครือข่ายเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ระบบส่งเสริมการเกษตรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2563
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2563
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่\" ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ พร้อมกับมอบนโยบายและแนวทางในการทำงาน ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 จำนวน 210 คน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จริง เพื่อให้เกิดแนวคิดในการส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการประสานความร่วมมือในการทำงานต่อไป
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่\" ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ พร้อมกับมอบนโยบายและแนวทางในการทำงาน ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 จำนวน 210 คน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จริง เพื่อให้เกิดแนวคิดในการส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการประสานความร่วมมือในการทำงานต่อไป
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หารือร่วมกับนายจรัญ ผู้พัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการสำนักสื่อสารการตลาดและองค์กรสัมพันธ์ ศูนย์การค้าซีคอน บางแค เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมการขายสินค้าของเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ภายในปีพ.ศ. 2563 โดยอาศัยการเปิดบูธขายสินค้าในซีคอน บางแค
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หารือร่วมกับนายจรัญ ผู้พัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการสำนักสื่อสารการตลาดและองค์กรสัมพันธ์ ศูนย์การค้าซีคอน บางแค เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมการขายสินค้าของเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ภายในปีพ.ศ. 2563 โดยอาศัยการเปิดบูธขายสินค้าในซีคอน บางแค
นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับผู้แทนองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านการเกษตรร่วมกัน วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านส่งเสริมการเกษตร และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมหารือด้วย
นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับผู้แทนองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านการเกษตรร่วมกัน วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านส่งเสริมการเกษตร และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมหารือด้วย
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หารือความร่วมมือแนวทางพัฒนาตลาดสำหรับเกษตรแปลงใหญ่ กับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์ จากคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร ร่วมให้คำแนะนำแนวทาง มีเป้าหมายการพัฒนาไปถึง เกษตรแปลงใหญ่ รวมไปถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อต่อยอดการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ใช้ตลาดนำการเกษตร
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หารือความร่วมมือแนวทางพัฒนาตลาดสำหรับเกษตรแปลงใหญ่ กับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์ จากคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร ร่วมให้คำแนะนำแนวทาง มีเป้าหมายการพัฒนาไปถึง เกษตรแปลงใหญ่ รวมไปถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อต่อยอดการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ใช้ตลาดนำการเกษตร
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการพัฒนาธุรกิจภาคเกษตรในแต่ละมิติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขัน รวมทั้งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างเข้มแข็ง ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการพัฒนาธุรกิจภาคเกษตรในแต่ละมิติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขัน รวมทั้งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างเข้มแข็ง ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 8 ธันวาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทฯ งานพระราชทานเพลิงศพ เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เวลา 17.00 น. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
วันที่ 8 ธันวาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทฯ งานพระราชทานเพลิงศพ เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เวลา 17.00 น. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
วันที่ 7 ธันวาคม เวลา 08.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ ณ จังหวัดเรือยนต์หลวง จังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายในโครงการพระราชทานปลูกผักปลอดสารพิษ จำนวน 5 ไร่ โดยมีกิจกรรมที่กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมดำเนินการ ได้แก่ การปลูกพืชผัก จำนวน 4 โซน ประกอบด้วย พืชผักล้มลุก พืชผักต้นพุ่มเตี้ย พืชผักไม้เลื้อย และพืชผักอายุยืน รวมทั้งได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่โครงการฯ ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบแนวทางในการดำเนินกิจกรรม ที่ต้องผลิตพืชผักให้มีคุณภาพ และปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน GAP อีกทั้งให้มีการวางแผนการผลิตเพื่อให้มีผลผลิตที่ต่อเนื่อง และเป็นไปตามความต้องการของตลาด
วันที่ 7 ธันวาคม เวลา 08.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ ณ จังหวัดเรือยนต์หลวง จังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายในโครงการพระราชทานปลูกผักปลอดสารพิษ จำนวน 5 ไร่ โดยมีกิจกรรมที่กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมดำเนินการ ได้แก่ การปลูกพืชผัก จำนวน 4 โซน ประกอบด้วย พืชผักล้มลุก พืชผักต้นพุ่มเตี้ย พืชผักไม้เลื้อย และพืชผักอายุยืน รวมทั้งได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่โครงการฯ ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบแนวทางในการดำเนินกิจกรรม ที่ต้องผลิตพืชผักให้มีคุณภาพ และปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน GAP อีกทั้งให้มีการวางแผนการผลิตเพื่อให้มีผลผลิตที่ต่อเนื่อง และเป็นไปตามความต้องการของตลาด
วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดงาน “วันดินโลก” 5 - 8 ธันวาคม 2562 ภายใต้แนวคิด “ปกป้องอนาคตลดการชะล้างดิน : Stop Soil Erosion, Save our Future” น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” (Humanitarian Soil Scientist Award) โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดิน เสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดงาน “วันดินโลก” 5 - 8 ธันวาคม 2562 ภายใต้แนวคิด “ปกป้องอนาคตลดการชะล้างดิน : Stop Soil Erosion, Save our Future” น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” (Humanitarian Soil Scientist Award) โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดิน เสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีหน้าที่ในการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรนาเกลือรวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนาเกลือ ปี 2562 นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังมีการหารือในด้านต่างๆ
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีหน้าที่ในการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรนาเกลือรวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนาเกลือ ปี 2562 นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังมีการหารือในด้านต่างๆ
บ่ายวันนี้ (6 ธันวาคม 2562) นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ เข้าเยี่ยมพื้นที่การเกษตร ณ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมีนายณรงค์ ไพยเคียน เกษตรกรต้นแบบ เป็นผู้ให้ความรู้ มีจุดเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ การปลูกข้าว ข้าวโพด พืชผักสวนผสม การเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา การเลี้ยงชันโรง ปลูกผักยกแคร่ (ผักคะน้า กวางตุ้ง ผักกาดขาว) เป็นต้น โดยฟาร์มตัวอย่างฯ มีขนาดเพียง 6 ไร่ มีสมาชิก กว่า 28 ราย ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร กองพลพัฒนาที่ 4 และหน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรแก่เกษตรกร ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้า ปลอดภัย จนได้รับมาตรฐานสินค้า GAP
บ่ายวันนี้ (6 ธันวาคม 2562) นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ เข้าเยี่ยมพื้นที่การเกษตร ณ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมีนายณรงค์ ไพยเคียน เกษตรกรต้นแบบ เป็นผู้ให้ความรู้ มีจุดเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ การปลูกข้าว ข้าวโพด พืชผักสวนผสม การเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา การเลี้ยงชันโรง ปลูกผักยกแคร่ (ผักคะน้า กวางตุ้ง ผักกาดขาว) เป็นต้น โดยฟาร์มตัวอย่างฯ มีขนาดเพียง 6 ไร่ มีสมาชิก กว่า 28 ราย ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร กองพลพัฒนาที่ 4 และหน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรแก่เกษตรกร ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้า ปลอดภัย จนได้รับมาตรฐานสินค้า GAP