24/07/2560วันที่ 18 ก.ค. 2560 นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101
24/07/2560วันที่ 18 ก.ค. 2560 นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ นวส.ชำนาญการ ร่วมการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560 – 2564 ไปสู่แผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรด์ นครปฐม จังหวัดนครปฐม
24/07/2560วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ทีม สสก.2 จ.ราชบุรี เข้าร่วมการอบรมทีมรับจ้างฉีดสารเคมีเข้าลำต้น และพ่นสารเคมีทางใบ ภายใต้โครงการการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ฯ ณ ศพก. อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
21/07/2560วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก.๔ ขก เข้าร่วมสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ ครั้งที่ ๘
18/07/2560วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก.๔ ขก.เป็นประธานเปิด "การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2560" ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จ.ร้อยเอ็ด
17/07/2560วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายสมพร แสงกลิ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน จังหวัดราชบุรี
17/07/2560วันที่ 14 ก.ค. 2560 โดยนายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม นวส.ชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของเขตตรวจราชการที่ 5 รอบที่ 2/2560 ที่ ห้องประชุม กษ.จ.เพชรบุรี
17/07/2560วันที่ 13 กรกฏาคม 2560 นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี และนายสมพร แสงกลิ่น นวส.ชพ. ติดตามให้คำแนะนำ ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบางเลน ตำบลหินมูล จังหวัดนครปฐม
12/07/2560วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น ณ ห้องประชุมสสก.๔ ขก นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานโครง ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11/07/2560วันที่ 7 ก.ค. 2560 ฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานเข้าร่วมโครงการพลังกายพลังใจ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560 กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อห่างไกลยาเสพติด ณ ลานกิจกรรม อาคารจำหน่ายสินค้า ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
11/07/2560วันที่ 7 ก.ค. 2560 เวลา 14.00 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน มีเกษตรกรและผู้นำชุมชนจัดทำโครงการ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
11/07/2560วันที่ 7 ก.ค. 2560 นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม นวส.ชำนาญการพิเศษ และ น.ส.นิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นวก.ชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการ “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารณี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” จ.ประจวบคีรีขันธ์
11/07/2560วันที่ 6 ก.ค. 2560 นายสมพร แสงกลิ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน จ.สมุทรสงคราม และ จ.ราชบุรี
11/07/2560วันที่ 6 ก.ค. 2560 น.ส.ชุติมา ศิริชุมแสง นวก.ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ นวส.ชำนาญการ ติดตามการจัดเวทีชุมชน “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” จังหวัดสมุทรสาคร
11/07/2560วันที่ 6 ก.ค. 2560 นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี ติดตามโครงการของชุมชนใน “โครงการ 9101 ตามร้อยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” ในพื้นที่ จ.ราชบุรี
11/07/2560วันที่ 5 ก.ค. 2560 นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
11/07/2560วันที่ 5 ก.ค. 2560 ทีมติดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการฯ ณ จ.สุพรรณบุรี
11/07/2560วันที่ 5 ก.ค. 2560 นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม นวส.ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย น.ส.นิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นวก.ชำนาญการ ติดตามการจัดเวทีชุมชน “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” ณ จ.เพชรบุรี
04/07/2560วันที่ 4 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมยศ ชัยคุณแสง ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และคณะทำงานประจำ War Room 9101 ระดับเขต ประชุมขับเคลื่อน
04/07/2560วันที่ 4 ก.ค. 2560 นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของเขตตรวจราชการที่ 5 รอบที่ 2/256021/09/2561ประกาศกรมส่งเสริมการเเกษตร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณูโลก (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก) โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 1 รายการ
21/09/2561ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องประกาศผู้ขนะการเสนอราคาการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมเแ!ะพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราซสีมา (ศูนย์ขยายพันธุพืซที่ ๓ จังหวัดนครราซสีมา) โครงการศูนย์ขยายพันธุพืช การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน ๑๓ รายการ
21/09/2561ประกาศกรมส่งเสริมการเเกษตร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณูโลก (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก) โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 11 รายการ
18/09/2561ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี)
18/09/2561ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุดรธานี (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี)
17/09/2561ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตรเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๗ จังหวัดมหาสารคาม) ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช ๑ (โรงเรือนอนุบาล ๑ ) จำนวน ๑ รายการ
14/09/2561ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ เอ็ม พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/09/2561ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้าง ต่อเติม และปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารสำนักงานกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และอาคาร 7 กรมส่งเสริมการเกษตร
12/09/2561ร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาก่อสร้าง ต่อเติม และปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารสำนักงานกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และอาคาร 7 กรมส่งเสริมการเกษตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11/09/2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตรัง (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง) โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/09/2561ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ จำนวน 150 คัน
11/09/2561ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตรเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเตรียมพื้นที่จัดทำแปลงพ่อแม่พันธุ์สำหรับการขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ศูนย์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/09/2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดทำแปลงพ่อแม่พันธุ์สำหรับการขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง
07/09/2561ขอบเขตของงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/09/2561ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/09/2561เผยแพร่เอกสารจัดซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและสายอากาศระบบ เอ เอ็ม พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ
04/09/2561ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม) โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช 1 (โรงเรือนอนุบาล 1) จำนวน 1 รายการ
03/09/2561ราคากลางการจ้างสำรวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แปลงใหญ่
01/09/2561การเปิดเผยราคากลาง : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล : สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
31/08/2561ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26/05/2560อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)
24/05/2560สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560
23/05/2560สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่นจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560
23/05/2560สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น สัมมนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและแกนนำเกษตรกร โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร
16/05/2560สนง.กษจ.นครนายก "นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด PW ครั้งที่ 3"
16/05/2560สนง.กษจ.นครนายก " นายวรชันย์ หลักกรด กษจ.นครนายก ร่วมประชุมติดตามและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม ครั้งที่ 1/2560"
23/05/2560สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่นจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2560
15/05/2560สนง.กษจ.นครนายก "นายวรชันย์ หลักกรด กษจ.นครนายก มอบหมายให้ น.ส.อาภาภรณ์ ชูเกียรติศิริ นวส.ชำนาญการ ร่วมการถ่ายทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2560"
11/05/2560สนง.กษจ.นครนายก "นายวรชันย์ หลักกรด กษจ.นครนายก มอบหมายให้คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรฯ ปี 2560 ลงตรวจข้อมูล/ผลการดำเนินงาน"
09/05/2560สนง.กษจ.นครนายก " นายวรชันย์ หลักกรด กษจ.นครนายก มอบหมายให้นายอนุชิต ผลสวัสดิ์ นวส.ชำนาญการ กลุ่มยุทธฯ ร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่น ปี 2560 จ.นครนายก"
09/05/2560สนง.กษจ.นครนายก "จัดประชุมคณะทำงานโซนนิ่ง ครั้งที่ 2 เพื่อจัดทำแผนแนวทางบริหารจัดการสินค้าข้าวของจังหวัดและอำเภอ"
08/05/2560รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร และแผนการปฏิบัติงานเกษตรอินทรีย์
04/05/2560สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมสำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว
04/05/2560สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น เปิดการอบรมอาสาสมัครเกษตร กิจกรรม การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) เพื่อฝึกการจัดทำแบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อทำแผนการผลิตรายบุคคล
04/05/2560สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการ SC เพื่อเตรียมรับการตรวจเยี่ยมและติดตามงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
04/05/2560สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น ตรวจติดตามการขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V) และงานสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล
04/05/2560สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560
03/05/2560สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ในการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)
27/04/2560สนง.กษจ.นครนายก "ประชุมสรุปผลโครงการยกระดับการเกษตรชุมชนตำบลต้นแบบ"
27/04/2560สนง.กษจ.นครนายก " กษจ.นครนายก มอบหมายให้นายปิยภัทร เจียรนัย หน.กลุ่มยุทธฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอำเภอ"