27/04/2560สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ตำบลดงเจริญ
27/04/2560เกษตรจังหวัดยโสธร มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ติดตามเยี่ยมการอบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัย
27/04/2560เกษตรจังหวัดยโสธร มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาโครงการฯ
27/04/2560เกษตรจังหวัดยโสธร มอบกลุ่มอารักขาพืช อบรมเกษตรหลักสูตร การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน
27/04/2560เกษตรจังหวัดยโสธร พบปะอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และมอบนโยบายการจัดทำแผนผลิตรายบุคคล (IFPP) ให้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
27/04/2560เกษตรจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ครั้งที่ 4/2560
27/04/2560เกษตรจังหวัดยโสธร เปิดการจัดงานให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินจังหวัดยโสธร ณ ศพก. ทรายมูล
27/04/2560การประชุม web conference สร้างการรับรู้งานนโยบายกระทรวงเกษตรฯ
25/04/2560เกษตรอำเภอเมืองกระบี่จัดถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)
25/04/2560เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมเยียนเกษตรกรเพื่อสร้างการรับรู้ภาคเกษตร
24/04/2560สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำสัปดาห์
24/04/2560เกษตรจังหวัดยโสธร เดินหน้า..สร้างต้นแบบเกษตรอินทรีย์
24/04/2560เกษตรจังหวัดยโสธร ติดตามการดำเนินงาน ศพก. เมืองยโสธร
24/04/2560เกษตรจังหวัดยโสธร ร่วมหารือแปลงใหญ่มันสำปะหลังอินทรีย์
24/04/2560เกษตรจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟรับอรุณ”
22/04/2560สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยตำบลคูเมือง
22/04/2560เกษตรจังหวัดยโสธร ลุยพื้นที่สำรวจเส้นทาง
22/04/2560เกษตรจังหวัดยโสธร เดินหน้าขับเคลื่อน ศพก.
21/04/2560เกษตรจังหวัดยโสธร เดินหน้า..เร่งมอบนโยบายและชี้แจงระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System
21/04/256020 เมษายน 2560 นายประสงค์ ประไพตระกูล เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ)05/04/2561ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
05/04/2561ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/04/2561การเปิดเผยราคากลาง : โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสาน โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน กิจกรรมจัดหาและพ่นสารเคมีทางใบมะพร้าว : สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
03/04/2561การเปิดเผยราคากลาง : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 (สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี)
03/04/2561การเปิดเผยราคากลาง : โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน พ.ศ.2560 (สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี)
03/04/2561ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 กลุ่มรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/04/2561ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
30/03/2561ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : สำนักงานเกษตรอำเภอเมิืองชลบุรี
30/03/2561การเปิดเผยราคากลาง : จ้างเหมาออกแบบและจัดทาชุดนิทรรศการ โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดโซ่อุปทาน จังหวัดชลบุรี
30/03/2561ราคากลาง โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนการ (จัดซื้อวัสดุทางการพิมพ์จำนวน 4 รายการ)
30/03/2561ราคากลาง โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน (การจัดจ้างแยกสีทำเพลท พร้อมปรู๊ฟสี)
30/03/2561ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบรายงานพื้นที่ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/03/2561ราคากลางจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเทคโนโลยีการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย จำนวน 3 กิจกรรม
29/03/2561ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเทคโนโลยีการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย จำนวน 3 กิจกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/04/2561การเปิดเผยราคากลาง : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ : สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
28/03/2561การเปิดเผยราคากลาง : โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ : สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
27/03/2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ผ่านสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิพม์ และสื่อมวลชนสัญจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/03/2561ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง เผยแพร่การจ้างเหมาตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก วาดแปลง
27/03/2561ราคากลาง การจ้างเหมาบริการพนักขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
21/03/2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สื่อความรู้ทางการเกษตรทางโทรทัศน์ ภายใต้โครงการผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรปี 2561 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)