-สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 7 มีนาคม 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2562 ณ เทศบาลเมืองยวมใต้ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้เพื่อเปิดให้บริการความรู้วิชาการด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความสนใจ และในงานดังกล่าวมีการจัดประกวดผลผลิตทางการเกษตร,ไก่ชนแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกร และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการผลิตทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณของผลผลิตเกษตรในพื้นที่ และการตรวจเลือดหาสารพิษในร่างกาย การจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้แก่เกษตรกรผู้ร่วมงาน โดยในการจัดงานครั้งนี้มี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการเปิดงาน นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง กล่าวต้อนรับ และนายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงานการจัดงาน

Update Date : วันที่ข่าว : 07/03/2562