งพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มสถาบันเกษตรกร, Smart Farmer ต้นแบบ, Young Smart Farmer ต้นแบบ

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายเจษฏา กาพย์ไชย รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มสถาบันเกษตรกร, Smart Farmer ต้นแบบ, Young Smart Farmer ต้นแบบ ในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า

1.กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 นำโดย อ.ณัฐทพงค์ ธรรมชาติ และสมาชิกยุวเกษตรกร

2.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมืองแพม โดยประธานกลุ่ม นางโบะพะ รัตนะอารยธรรม

3.แปลง Smart Farmer ต้นแบบ นายอินทร์สร ภาสวรโรจน์กุล  กิจกรรม การทำการเกษตรแบบผสมผสาน

4.แปลง Young Smart Farmer ต้นแบบ นายอนุภาพ พิทักษ์กิตติคุณ กิจกรรม การผลิตไม้ผลเมืองหนาวปลอดภัย

Update Date : วันที่ข่าว : 07/06/2562