-สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย ดำเนินงานภายใต้โครงการขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริและโครงการหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายศิโรรัตน์ ไชยมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย ดำเนินงานภายใต้โครงการขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริและโครงการหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ บ้านผาเยอน้อย ต.กองก๋อย  อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน และได้สนับสนุนต้นพันธุ์มะม่วงเขียวไว้สำหรับเป็นต้นยอดพันธุ์ให้แก่ชุมชนและ รร.บ้านผาเยอน้อยต่อไป

Update Date : วันที่ข่าว : 19/02/2562