วันที่14กุมภาพันธ์ 2561 นายประสงค์ พีรธรากุล เกษตรจังหวัดสงขลามอบหมายให้
นางสุนิตสา พรหมเดชะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร บูรณาการงานการส่งเสริมและตรวจสอบสินค้าเกษตรทั่วประเทศแบบบูรณาการ โดยการเก้บตัวอย่างผัก ผลไม้และนื้อสัตว์ ไปตรวจหาสารพิษตกค้าง  ณ ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตลาดรถไฟ ตลาดการเคหะสงขลา ถนนราษร์อุทิศ 1 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา์

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 14/02/2561