จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการประชาคมเกษตรกร ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปีงบประมาณ 2562

      วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย และสำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการประชาคมเกษตรกร ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปีงบประมาณ 2562  ณ บ้านแม่ลาหลวง ม.7 สันติพัฒนา ต. แม่ลาหลวง อ. แม่ลาน้อย และ  หมู่ 2 ตำบลสบเมย , หมู่ 1 , 8 ตำบลแม่สวด อ.สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามลำดับ

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 15/05/2562