“นาเกาะยาว นาข้าวผืนสุดท้ายกลางทะเลอันดามัน”

 

"นาเกาะยาว นาข้าวผืนสุดท้ายกลางทะเลอันดามัน

                    อำเภอเกาะยาวมีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุดในจังหวัดพังงา เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำนวน 264 ราย พื้นที่  838 ไร่ ซึ่งวิถึชีวิตของคนเกาะยาวมีความผูกพันกับการทำนามาตั้งแต่บรรพบุรุษถึงปัจจุบัน 100 กว่าปีแล้วจะสังเกตได้แม้แต่การตั้งนามสกุลยังบ่งบอกถึงความภาคภูมิใจในการเป็นชาวนา เช่น ไถนาเพรียว ดำนาดี วงษ์นา ถิ่นนา หาญเคียว สงวนไถ วางไถคล่อง กองข้าวเรียบ ทำนากล้า ไถเอี่ยม ฯลฯ เพื่อสืบทอดอาชีพการทำนาให้อยู่คู่กับชาวเกาะยาว สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาวได้ร่วมกับหน่วยงานภาคี ดำเนินการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ (นาข้าว) ช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุน ทรัพยากรและการตลาด โดยมีผู้จัดการพื้นที่เป็นผู้บริหารจัดการ ทำให้เกษตรกรรายย่อยมีอำนาจต่อรองในการจัดหาปัจจัยการผลิต ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพโดยใช้ต้นทุนที่ต่ำลง มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด

                    นางอุษณี  เจียมรา เกษตรอำเภอเกาะยาว กล่าวว่าอำเภอเกาะยาวมีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุดในจังหวัดพังงา  มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำนวน 264 ราย พื้นที่  838 ไร่ ซึ่งวิถึชีวิตของคนเกาะยาวมีความผูกพันกับการทำนามาตั้งแต่บรรพบุรุษถึงปัจจุบัน 100 กว่าปี แล้วจะสังเกตได้แม้แต่การตั้งนามสกุลยังบ่งบอกถึงความภาคภูมิใจในการเป็นชาวนา เช่น ไถนาเพรียว ดำนาดี วงษ์นา ถิ่นนา หาญเคียว สงวนไถ วางไถคล่อง กองข้าวเรียบ ทำนากล้า ไถเอี่ยม วางไถคล่อง ฯลฯ เพื่อสืบทอดอาชีพการทำนาให้อยู่คู่กับชาวเกาะยาว สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาวได้ร่วมกับหน่วยงานภาคี ร่วมดำเนินการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ (นาข้าว) ช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุน ทรัพยากรและการตลาด โดยมีผู้จัดการพื้นที่เป็นผู้บริหารจัดการ ทำให้เกษตรกรรายย่อยมีอำนาจต่อรองในการจัดหาปัจจัยการผลิต ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพโดยใช้ต้นทุนที่ต่ำลง มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด

 

                              นางอุษณี  กล่าวเพิ่มเติมว่า อำเภอเกาะยาว  มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ (นาข้าว) จำนวน 104 ราย พื้นที่ 420 ไร่ ซึ่งหน่วยงานภาคีได้ให้การสนับสนุนโดยการทำงานแบบบูรณาการ ได้แก่ การจัดทำข้อมูลแผนที่รายแปลง ข้อมูลพื้นฐานภาวะเศรษฐกิจของเกษตรกรรายแปลง ถ่ายทอดความรู้/

จัดเวทีเรียนรู้ การตรวจวิเคราะห์ดิน การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 จำนวน 4,300 กิโลกรัม เพื่อให้เกษตรกรสมาชิแปลงใหญ่ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรคและแมลง การจัดทำแปลงเรียนรู้โดยเกษตรกรต้นแบบในทุกตำบลของอำเภอเกาะยาว อบรมรณรงค์ไถกลบตอซัง ส่งเสริมการปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด ส่งเสริมการบริหารองค์กร/การรวมกลุ่มเกษตรกร โดยมีคณะกรรมการในการบริหารจัดการ จำนวน 20 คน

มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน การวางแผน ปรึกษาหารือ กำหนดทิศทางในการดำเนินงาน

 

 

                                                                                                                  ขณะนี้….

 

-2-

 

 

                    ขณะนี้ ข้าวกำลังอยู่ในช่วงระยะออกรวงและเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 คาดว่าเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่จะลดต้นทุนการผลิตจาก 4,960 บาท/ไร่ เป็น 3,968 บาท/ไร่ ลดลงร้อยละ 20 และสามารถเพิ่มผลผลิตจาก 380 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 456 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 ผลผลิตข้าวปลอดภัยและได้รับการรับรองมาตรฐานตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม  (GAP)

 

                    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

อำเภอเกาะยาว และสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว โทรศัพท์ 0 7659 7127

 

 

                                                                              นางอุษณี  เจียมรา/รายงาน                                                                          

                                                                          เกษตรอำเภอเกาะยาว

 

Update Date : วันที่ข่าว : 04/01/2561