-สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริและโครงการหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร

วันที่ 28 ม.ค. - 15 ก.พ. 2562 นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ น.ส.พชรวลัย เอี่ยมอาภรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอปางมะผ้า, ปาย, สบเมย ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริและโครงการหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน กิจกรรมย่อย:ขยายผลการเกษตรสู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน , อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร เคหกิจ และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร โดยมี ทีม Young Smart Farmer  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร แก่ยุวเกษตรกร  และที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ในศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดน 5 ศูนย์ในเขตพื้นที่ 3 อำเภอตามลำดับข้างต้น

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 20/02/2562