จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยปฏิบัติราชการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

---------------------

 

1. ชื่อโครงการ  จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยปฏิบัติราชการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

     /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี

 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   135,000  บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  28 ธันวาคม  2560

     เป็นเงิน  135,000  บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   

           คณะกรรมการกำหนดราคากลาง   ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 6948/2560

 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560

 

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

1. นางณัฐนันท์  มังคละกนก    หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป                    ประธานกรรมการ

2. นางสุวิสาส์  กันตอนันตพร   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ             กรรมการ

3. นางสาวชลัยกรณ์  วิมลรัตน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ             กรรมการ

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 03/01/2561