-อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

-

สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร  กิจกรรมย่อย  จัดเวทีชุมชน (วิเคราะห์ปัญหาและศักยภาพกลุ่มและจัดทำแผนชุมชนและแผนการเรียนรู้ฯ/ เตรียมรับมือแก้ไข ปัญหาในช่วงวิกฤต/ถอดบทเรียน) เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ตำบลแม่คะตวน 70 ราย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน และตำบลกองก๋อย 70 ราย ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่แพน้อย หมู่ 3 ตำบลกองก่อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 04/02/2562