สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายนายบุญมี แท่นงาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นำทัพลับคมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ระดับอำเภอ ทั้ง 26 อำเภอ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยได้รับเกียรติจาก น.ส.จิรดา พูลสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์หวัดขอนแก่น ต้นแบบแนวคิดและแรงบันดาลใจในการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้ง 52 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์ “คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ การบริหารประเด็นให้เป็นข่าว และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร” เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์งานด้านการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจต่อไป

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 01/02/2561