-นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ในการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

       วันที่ 12 มีนาคม 2562 นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ให้การต้อนรับ นายสมควร ชายะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ในการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อรับทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือ แนะนำ ในการแก้ปัญหาให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และช่วงบ่ายได้ออกพื้นที่ติดตามงานที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 12/03/2562