สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินงานโครงการเกษตรปลอดภัยสู่อินทรีย์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน (Agro Tourism Maehongson) ประจำปีงบประมาณ 2562

      วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ดำเนินงานโครงการเกษตรปลอดภัยสู่อินทรีย์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน (Agro Tourism Maehongson) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านแพมบก อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับราคาสินค้าและคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวเปิดงาน นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย กล่าวต้อนรับ และนายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงานการจัดงาน

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 11/05/2562