สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ 2562

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) อ.แม่ลาน้อย ในงานมีจัดนิทรรศการ ให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี วิทยา โปทาสี ปลัดอำเภอแม่ลาน้อยกล่าวเปิดงาน และนายปริญญา จิระมิตร ประธานศูนย์เครือข่าย (ศพก.) อ.แม่ลาน้อย กล่าวรายงานการจัดงาน

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 28/05/2562